• Vstop za uporabnike
  • Registracija
  • Iskalec

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA: »Spletni portal Centra za podpore«

1. POMEN IZRAZOV

1.1. Spletno mesto »Spletni portal Centra za podpore«

Izraz »Spletni portal Centra za podpore« oziroma njegove izvedenke pomenijo skupen izraz za spletno pasico, spletne strani: https://portalcp.borzen.si/ in povezane spletne strani, ki jih upravljavec umesti na spletno mesto.

1.2. Lastnik in upravljavec

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »uporabnik podatkov«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni družbo Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: info@borzen.si.

1.3. Uporabnik

Uporabnik spletnega portala je vsaka oseba, ki uspešno izvede registracijski postopek uporabniškega računa za dostop do vsebin spletnega portala.

2. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletnega mesta »Spletni portal Centra za podpore« uporabnik sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

3. Varstvo podatkov

3.1. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Uporabnik osebne podatke vpiše v spletni obrazec. To so naslednji osebni podatki:

-  podatki zavezanca (ime in priimek zakonitega zastopnika,elektronski naslov, status davčnega zavezanca, KMG-MID, TRR),
-  podatki kontaktne osebe za splošna vprašanja (ime in priimek, telefon, GSM, elektronski naslov),
-  podatki kontaktne osebe za tehnična vprašanja (ime in priimek, telefon, GSM, elektronski naslov),
-  podatki kontaktne osebe za finančna vprašanja (ime in priimek,  telefon, GSM, elektronski naslov).

Ti podatki se bodo uporabili izključno za potrebe izvrševanja pogodbe o podpori.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

3.2   Zbiranje in obdelava drugih podatkov

Obisk spletnega mesta

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika. Te informacije bomo uporabili izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletnega mesta in za namene internih tržnih raziskav. Med te podatke sodijo:

-  IP naslov naprave s katero dostopate do spletnega mesta,
-  vrsta brskalnika,
-  imena domen,
-  čas dostopanja,
-  naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani.

Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na uporabnikov računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahko ugotovili uporabnikovo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da se je uporabnik vrnil na spletno stran, kar lahko izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema, če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v nastavitvah brskalnika. Več o piškotkih 

Ostalo

To so vsi podatki na “Spletnem portalu Centra za podpore”, ki ne sodijo med osebne podatke, npr. količine proizvodnje električne energije.

Ti podatki se bodo hranili in obdelovali le za namene razmerja med uporabnikom in upravljavcem.

3.3. Pravice uporabnika

Uporabnik ima skladno z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) naslednje pravice:

-       Pravico doseči, da se osebni podatki popravijo, če so netočni;

-       Pravico doseči, da v določenih položajih, ki so predvideni s predpisi, družba osebne podatke trajno izbriše;

-       Pravico, da prejme informacijo o tem, katere osebne podatke je družba pridobila ter pravico, da družba osebne podatke na zahtevo uporabnika posreduje drugemu upravljavcu;

-       Pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov na način, predviden po merilih Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-       Pravico, da družba brez nepotrebnega odlašanja uporabnika seznani o morebitni kršitvi pravic;

-       Če je uporabnik družbi zaupal osebne podatke s privolitvijo, pravico, da takšno privolitev kadarkoli prekliče.

Navedene pravice uporabnik uresničuje tako, da na upravljavca naslovi zahtevo o varstvu osebnih podatkov. O zahtevi bo odločeno brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko izjemoma oz. po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. 

Zoper odločbo oziroma pisno obvestilo o zahtevi, s katerim je odločeno o pravicah uporabnika, ima uporabnik pravico do vložitve pritožbe na Informacijskega pooblaščenca v roku 15 dni od prejema obvestila oziroma odločbe upravljavca. Pritožba je možna tudi zaradi molka upravljavca.

Pravice ter postopek uveljavljanja pravic posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki je določen v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni strani www.borzen.si.

3.4. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

3.5. Uporabnik in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik podatkov je družba Borzen, d.o.o.

Družba Borzen, d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke varovala v skladu z Zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016. Podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam.

3.6. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Janko Recer; elektronski naslov: jani.recer@borzen.si.

4. Dodatni pogoji za uporabo spletnega portala »Spletni portal Centra za podpore«

Uporabnik mora ustrezno varovati geslo, uporabniško ime in morebitne druge podatke za identifikacijo. Uporabnik se zavezuje, da bo dodeljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost. Uporabnik odgovarja upravljavcu za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih oz. tretjih oseb. V primeru nepooblaščene uporabe je uporabnik dolžan obvestiti lastnika spletnega mesta na elektronski naslov info@borzen.si. Na podlagi obvestila o zlorabi bo lastnik spletnega mesta iz varnostnih razlogov onemogočil uporabniški račun, tudi če uporabnik tega ne bo navedel oziroma zahteval v svojem obvestilu. V obvestilu je treba navesti podatke o uporabniškem računu, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po identifikaciji in izolaciji zlorabe bo lastnik spletnega mesta ponovno omogočil uporabniški račun z novim geslom. Lastnik spletnega mesta bo v primeru zaznave zlorabe nepooblaščenega dostopa do podatkov na spletnem portalu ali v primeru zaznave posredovanja neresničnih podatkov za identifikacijo s strani uporabnika le-temu brez predhodnega obvestila onemogočil dostop do spletnega portala ali spletne aplikacije. V primeru suma storitve kaznivega dejanja s strani uporabnika bo lastnik spletnega mesta zoper uporabnika podal kazensko prijavo.

Uporabnik na spletnem portalu oziroma v spletnih aplikacijah ne more sam spreminjati podatkov o svojih pogodbah, računih, količin proizvodnje ter osnovnih podatkov proizvodnih naprav, razen če to spletni portal oziroma aplikacija omogočata. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo uporabnik napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.

Uporabnik lahko spletni portal oziroma aplikacije uporablja izključno v skladu s pogoji uporabe. Lastnik spletnega mesta lahko nenajavljeno in kadarkoli preneha zagotavljati dostop do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil. Uporabnik lahko z uporabo brez posebnega obvestila lastniku spletnega mesta kadarkoli preneha. Uporabnik lahko zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: info@borzen.si.

5. Omejitev odgovornosti

Uporabnik spletnega portala oziroma aplikacije uporablja na lastno odgovornost. Niti lastnik spletnega mesta niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega portala oziroma aplikacij ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletnega mesta popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

Spletni portal Centra za podpore ne predstavlja računovodskega programa, temveč je zgolj pripomoček za izdajanje računov za Center za podpore.

6. Avtorske pravice

Vsebina spletnega mesta »Spletni portal Centra za podpore« je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo za namene razmerja med uporabnikom in upravljavcem. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki.

7. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Datum zadnje spremembe: 18. 5. 2018